Medlemssidor
kobbe små avlopp web

162 000 fastigheter har olagligt toalettavlopp

PRESSMEDDELANDE   2016-04-07

I Sverige finns 691 000 fastigheter med toalettavlopp som inte är anslutet till kommunens avloppsnät. Av dem beräknas 350 000 vara undermåliga, varav 162 000 olagliga. Med dagens åtgärdstakt skulle det ta hela 30 år innan alla enskilda avlopp i landet har förnyats, enligt en kommunenkät som VVS-Fabrikanternas Råd låtit göra.

– Orenat avloppsvatten i dricksvatten och badsjöar är ett allvarligt problem och beror ofta på dålig rening och läckage från enskilda avlopp. Med dagens allt för låga åtgärdstakt kommer det i vissa kommuner att ta mer än 200 år innan alla enskilda avlopp håller en rimlig standard, säger Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas Råd och samordnare för Aktionsgruppen små avlopp.

En enkät som besvarats av 91 procent av landets kommuner visar att det under 2015 beviljades 22 300 tillstånd för att åtgärda gamla eller bristfälliga enskilda avlopp. De åtgärdade avloppen motsvarar 3,38 procent av beståndet och innebär att det skulle ta 30 år innan alla enskilda avlopp håller tillräcklig standard. Detta är dock en ökning med 0,51 procentenheter jämfört med 2014.

Nya regler på väg

Miljö- och energidepartementet förbereder en ny, bindande lagstiftning som skulle ersätta dagens allmänna råd för små avlopp. I nuvarande förslag till lag ingår en övergångsperiod på sju år för att åtgärda alla de 162 000 avlopp som saknar bättre rening än slamavskiljare.

– En ny lag skulle spela stor roll för kommunernas möjlighet att utöva tillsyn som leder till verkliga åtgärder. Övergångsperioden skapar utrymme för fastighetsägare att åtgärda avlopp som varit olagliga sedan 1969 års miljöbalk trädde i kraft, säger Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas Råd och samordnare för Aktionsgruppen små avlopp 

Fakta om enskilda avlopp

I Sverige finns närmare 950 000 enskilda avlopp. 691 000 av dem har toalettavlopp. 350 000 av toalettavloppen beräknas vara undermåliga och 162 000 av dessa saknar annan rening än slamavskiljning och har därmed varit olagliga sedan 1969. En modern avloppsanläggning behöver förnyas eller ses över efter 20 år. Det krävs därmed en utbytestakt på minst 5 procent för att hålla anläggningarna i gott skick.

Åtgärdstakten för enskilda avlopp per län:

Placering

Län

Åtgärdstakt i procent, 2015

Åtgärdstid i antal år, 2015

1

Jönköpings län

6,69%

15

2

Gotlands län

6,48%

15

3

Kronobergs län

5,78%

17

4

Stockholms län

5,52%

18

5

Västmanlands län

4,60%

22

6

Kalmar län

4,25%

24

7

Södermanlands län

4,24%

24

8

Örebro län

3,69%

27

9

Hallands län

3,44%

29

10

Uppsala län

3,40%

29

11

Västra Götalands län

3,26%

31

12

Blekinge län

2,94%

34

13

Skåne län

2,86%

35

14

Östergötlands län

2,71%

37

15

Gävleborgs län

2,45%

41

16

Dalarnas län

2,32%

43

17

Västerbottens län

1,92%

52

18

Jämtlands län

1,85%

54

19

Värmlands län

1,84%

54

20

Norrbottens län

1,81%

55

21

Västernorrlands län

1,41%

71

 

Riket

3,38%

30

Läs mer om enkäten/undersökningen här >>>

För frågor om enkäten, kontakta Daniel Hedlund, VVS-Fabrikanternas Råd,
070-742 84 00, daniel@vvsfabrikanterna.se

Tre tips till fastighetsägare:

  1. Ta reda på vad du har för avloppsanläggning. Om du har enskilt avlopp har du som fastighetsägare själv ansvar för att reningen håller en tillräcklig standard.
  2. Om du misstänker att standarden inte är tillräcklig. Ta kontakt med kommunen och fråga vilken skyddsnivå som gäller på din tomt.
  3. Om du behöver åtgärda ditt avlopp. Ta kontakt med en entreprenör som kan utföra förändringarna och ansök om lov för att åtgärda avloppet av kommunen. Genom att föregå kommunens inspektion undgår du tillsynsavgiften.

Kontaktuppgifter:

Anders Mårtensson, vd, VVS-Fabrikanternas Råd, 076-118 66 20, anders@vvsfabrikanterna.se

Aktionsgrupp små avlopp är ett samverkansprojekt mellan VVS-Fabrikanternas Råd och Maskinentreprenörerna. Målsättningen är en ökad och hållbar åtgärdstakt av Sveriges enskilda avlopp för en bättre vattenmiljö och hälsa.

 


Pressmeddelanden