Gå till vvsfabrikanterna.se

LTA (lätt trycksatt avlopp)

Lätt trycksatta avlopp, eller LTA, är en typ av avloppssystem som används i områden där traditionella avloppssystem inte är möjliga eller kostnadseffektiva att installera. Man kan lite slarvigt säga att LTA-system är ett mellanting mellan en kommunal VA-anslutning och ett enskilt avloppssystem. LTA som produktkategori finns därför även under VA och innehåller samma information.

LTA-systemet består av en serie rör som är placerade under marken och som är anslutna till en eller flera pumpstationer. Pumpstationen skapar tryck i rören för att transportera avloppsvatten till en central reningsanläggning.

LTA-systemet används vanligtvis i områden där det finns höga höjdskillnader eller där marken har låg permeabilitet/dålig genomsläpplighet, vilket innebär att vattnet inte kan absorberas tillräckligt bra i marken. LTA-systemet är också användbart i områden med höga kostnader för anslutning till traditionella avloppssystem eller där det finns begränsningar för att installera traditionella system på grund av geologiska eller topografiska faktorer.

LTA-systemet är en miljövänlig och kostnadseffektiv lösning för avloppshantering, eftersom det minimerar behovet av grävning och materialåtgång och minskar behovet av underhåll. Dessutom kräver LTA-systemet inte någon anslutning till det kommunala avloppssystemet och minskar risken för läckage av avloppsvatten i miljön.

Det är viktigt att LTA-systemet installeras korrekt och underhålls regelbundet för att säkerställa dess effektivitet. Detta inkluderar regelbunden inspektion av pumpstationen/pumpstationerna och rören för att säkerställa att de är i god form och fungerar effektivt. Det är också viktigt att följa lokala byggnadsregler och VA-föreskrifter för att säkerställa att LTA-systemet är korrekt dimensionerat och installerat för att hantera behoven i området.

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!