Gå till vvsfabrikanterna.se

Produkter/system dagvatten

Produkter och system för dagvatten används för att hantera vatten från naturliga nederbördshändelser och avleda det från bebodda områden. Detta inkluderar en rad olika produkter och system som är utformade för att samla, lagra, rena och återanvända dagvatten.

Ett vanligt system för dagvattenhantering är en dagvattenbrunn som är placerad i marken för att samla in vatten från ytor som tak, parkeringsplatser och trottoarer.

En annan typ av dagvattensystem är ett grönt tak eller takträdgård, där växter och vegetation används för att absorbera och filtrera dagvatten. Dessa system kan minska avrinningshastigheten och minska påverkan på lokala avloppssystem.

Det finns också avancerade dagvattenhanteringssystem som använder teknik som regnvattenåtervinning och återanvändning. Dessa system samlar in regnvatten, renar det och använder det för bevattning eller andra ändamål som inte kräver dricksvatten.

Andra dagvattenhanteringsprodukter inkluderar genomsläppliga markbeläggningar, dräneringsrör och filtermaterial som hjälper till att minska mängden dagvatten.

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!