Gå till vvsfabrikanterna.se

Pumpstationer för VA

Pumpstationer för VA (vatten och avlopp) är anläggningar som används för att pumpa vatten och avloppsvatten från lågt belägna områden till högre belägna områden där det kan behandlas eller användas på annat sätt. Pumpstationer är en viktig del av VA-systemet och möjliggör en effektiv transport av vatten och avloppsvatten genom rör och ledningar.

En pumpstation består av flera delar, inklusive en eller flera pumpar, en elektronisk kontrollpanel, en nivågivare som mäter vattennivån, och en backventil för att förhindra att vatten rinner tillbaka i systemet. Pumpstationer kan vara både ovanjordiska och underjordiska, beroende på platsen och behoven.

Pumpstationer för dricksvatten är ofta belägna i höglänta områden och fungerar som en reservoar för dricksvatten som sedan pumpas ut till hushåll och företag. Avloppspumpstationer är ofta belägna i lågt liggande områden och används för att pumpa avloppsvatten till reningsverk för behandling.

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!