Branschen bör sätta spelregler för hur byggmaterial ska bedömas

2024-06-27

Den svenska bygg- och fastighetssektorn nyttjar många olika bedömnings- och certifieringssystem i sin strävan att underlätta hållbara material- och produktval. Syftet är gott, men byggmaterialtillverkare upplever att många system skapar onödig administration och kostnader samt att det finns brister i kvaliteten i bedömningar, vilket är allvarligt då det kan skapa ojämlika spelregler på marknaden.

SundaHus har infört ny modell

Under våren har ett av bedömningssystemen, SundaHus, infört en ny modell som innebär att en tillverkare måste abonnera på en ny prenumerationstjänst för att få sina produkter synliga i deras plattform, trots att tillverkaren har befintliga avtal och betalat för att finnas med i SundaHus tidigare plattform.

Förfarandet ifrågasätts

VVS-Fabrikanterna har tillsammans med Byggmaterialindustrierna vid ett flertal tillfällen träffat SundaHus och informerat om de synpunkter som finns på deras nya modell och system. Trots detta har SundaHus nu lanserat den nya modellen, som innebär stora fördyrade kostnader för tillverkare.

Under juni månad har SundaHus skickat ut mejl, där de vill att tillverkare ska acceptera nya villkor, detta trots att många tillverkare redan har befintliga avtal för sina bedömningar. Detta förfarande kan ifrågasättas och varje enskild tillverkare bör se över sina befintliga avtal och utifrån det ta beslut på hur de bör agera i det enskilda fallet.

SVEFF har lämnat in stämningsansökan

SundaHus förändringar ifrågasätts om de har juridiskt stöd. Sveriges färg och limförening (SVEFF) har låtit jurister utföra en översyn och har lämnat in en stämningsansökan avseende deras agerande, konklusion av stämningsansökan kan du ta del av här.

Branschen behöver enas om gemensamma krav

Materialleverantörer, byggherrar, entreprenörer och fastighetsägare behöver enas om gemensamma grundkrav och kriterier som ska gälla för verifiering av hållbarhetsprestanda av byggmaterial och byggprodukter, utifrån den i branschen redan överenskomna byggvarudeklarationen (eBVD). VVS-Fabrikanterna och Byggmaterialindustrierna ser behov av att sektorn samlas för att resonera om ramverket kring miljökriterier och hur dessa bör paketeras och delas i sektorn. Därför kommer alla aktörer bjudas in i olika konstellationer under hösten för att diskutera frågan. Vi hoppas att en bred representation av aktörer från hela värdekedjan vill vara delaktiga!

Läs mer om felaktiga bedömningar

Läs om hur byggprodukter får felaktiga bedömningar i bedömningssystem i Byggindustrins artikel ”Allvarliga anklagelser mot ledande bedömningssystem – inkonsekventa och felaktiga betyg