Byggsektorn dominerar svensk tillväxt

2017-09-15

Efter en något svag inledning av 2017 har den svenska ekonomin åter skjutit fart under sommaren, mycket tack vare ett ökat bostadsbyggande och en i övrigt stark byggsektor som just nu dominerar svensk tillväxt. Att en enskild sektor utgör en stor andel av tillväxten är ett orosmoment på sikt. Dessutom reses en varningsflagga för den fleråriga expansiva penningpolitiken, som har fortsatt trots en allt mer mogen konjunktur, vilken skapar stora risker och obalanser. Den privata konsumtionen, som under en längre tid har dopats med låga räntenivåer, stigande tillgångsvärden och en ökad sysselsättning, har tappat lite momentum pga en viss sättning i bostadsmarknaden och början till oro för stigande räntenivåer.

Stämningsläget i Europa har förbättrats under sommaren. En bidragande faktor är bland annat att den politiska oron har dämpats i samband med Macrons valseger i Frankrike och att allt tyder på att Merkel får fortsatt förtroende i ett urstarkt Tyskland. Brasklappen för EU är de oklara förutsättningarna för Brexit, vilka kommer att fortsätta spöka under hösten. I USA innebär Trumpadministrationens politiska lynnighet en förhöjd politisk osäkerhet avseende relationerna med omvärlden.

Bostadsbyggandet har gått för högtryck under 2017, men vi kan nu skönja en viss avmattning i tillväxten. Förväntningarna är att sektorn vänder svagt nedåt under 2018 och 2019, dock från rekordhöga nivåer. Starkast tillväxt, procentuellt sett, väntas inom industrisektorn. Efter ett svagt 2016 förväntas husbyggandet öka med 10 procent per år både 2017 och 2018. Vi ser fortsatta utmaningar för byggbranschen inom kompetensförsörjning, materialtillgång och längre byggtider.

Hela konjunkturrapporten och mer färsk information från bygg- och fastighetsmarknaden hittar du på Rådets intranät/medlemssidor. Logga in här >>>