Fortsatt tillväxt under 2017

2017-03-15

Industrifaktas konjunkturrapport kv 1- 4, 2016

Den ekonomiska tillväxten i Sverige för 2016 väntas ha blivit omkring 3,5 procent i BNP-ökning, vilket är en liten sättning jämfört med ett mycket starkt 2015. Tillväxten väntas fortsätta i år och nästa år, dock kan vi förväntas oss en viss avmattning i takten. Vi ser förbättringar för flera ekonomiska indikatorer, en svagt stigande inflation, dock bedöms vi inte nå inflationsmålet på 2,0 procent förrän tidigast under 2018 då även reporäntan förväntas att byta tecken. Stämningsläget är mycket starkt inom både tillverkningsindustrin och byggindustrin.

Konjunkturen i Europa ser ut att förbättras och från flera håll har tillväxtprognosen justerats i positiv riktning. Dock saknas inte osäkerhetsfaktorer. Det stundande valet i Frankrike och senare under året även i Tyskland kan komma att peka ut en ny färdplan för Europa och EU. Osäkerheten om hur USA:s omsvängning i politiken kommer att inverka på den internationella konjunkturutvecklingen är betydande. Kommer en ökad protektionistisk politik vinna gehör på hemmaplan och vilka effekter får detta på länder som är beroende av en export till USA?

Bostadsbyggandet är fortsatt expansivt på höga nivåer och förväntningen är en fortsatt svag ökning under 2017, innan sektorn kyls av 2018. Vi ser en viss sättning inom kontorsbyggandet under 2017 efter ett mycket starkt 2016. Totalt sett förväntas husbyggandet i Sverige för 2017 plana ut på en mycket hög nivå jämfört med förra året. De stora utmaningarna i branschen är kompetensförsörjningen, materialtillgång och längre byggtider. 

 

Hela konjunkturrapporten och mer färsk information från bygg- och fastighetsmarknaden hittar du på Rådets intranät/medlemssidor. Logga in här