Överraskande tillväxt under andra kvartalet

2018-09-17

Den svenska ekonomin överraskade positivt under andra kvartalet i år med en BNP-ökning som landade på +1,0 procent. Flera bedömare, däribland Konjunkturinstitutet, har höjt prognosen för den svenska tillväxten 2018.

En bidragande orsak till den relativt starka tillväxten var hushållens konsumtion. Även om BNP-tillväxten väntas bromsa in tydligt under nästa år, är det troligt att högkonjunkturen består under ytterligare ett år. Så gör med all säkerhet även lågräntemiljön med hänsyn till den svaga underliggande inflationen. Den samlade volymen husbyggnadsinvesteringar uppgick under första halvåret i år till lite drygt 134 miljarder kronor, vilket innebär en minskning med 12 procent jämfört med samma period förra året. I första hand är det industrins husbyggande och nyproduktion av flerbostadshus som tynger utvecklingen under årets första sex månader.

Industrifakta har i samband med denna rapport gjort en översyn av prognoserna för de olika husbyggnadssektorerna. Utfallet under första halvåret låg till stora delar i linje med våra bedömningar, sammantaget innebär emellertid våra revideringar att prognosen för den total husbyggnadsvolymen har dämpats från tidigare -1 procent till -5. I ett perspektiv på två år räknar vi med en fortsatt svag nedgång för husbyggandet. Underhållsvolymen kompenserar dock med en ökning med omkring 1 procent per år under 2018-2020. I skrivande stund finns inget definitivt valresultat och inte heller någon tendens till hur regeringsbildningen kommer att se ut. Den utveckling vi pekar på i våra husbyggnadsprognoser är i första hand kopplat till konjunkturrelaterade förändringar.

Läs hela konjunkturrapporten för kvartal 1-2 2018 på våra medlemssidor >>>