VA-priset till nationella vattenkatastrofgruppens tidigare chef

2024-03-22

VA-Fakta delar ut 2024 års upplaga av VA-priset till Christina Nordensten, tidigare beredskapshandläggare på Livsmedelsverket och chef för den nationella vattenkatastrofgruppen VAKA från starten 2004 tills hon gick i pension 2023.

– Vårt samhälles motståndskraft mot störningar på infrastruktur har fått en ökad aktualitet de senaste åren på grund av till exempel översvämningar och jordskred, något som vi får räkna med blir ännu vanligare i framtiden på grund av klimatförändringar, säger Anders Robertsson, vd för Maskinentreprenörerna. Genom VAKA har Sveriges kommuners förmåga att hantera stora avbrott i dricksvattenförsörjningen förbättrats, och därför vill vi lyfta fram Christina Nordenstens idoga arbete.Christina Nordensten har drygt 30 års erfarenhet som handläggare inom beredskapsområdet på Livsmedelsverket och var chef för VAKA som hon var med och bildade 2004 till juni 2023. Hon har ansvarat för fyra regeringsuppdrag och deltagit i ytterligare tre. Hon har också varit ansvarig för ett 30-tal olika handböcker och rapporter.

Hedersomnämnande till Hampe Mobärg

Hampe Mobärg gick i pension vid årsskiftet, men var den som 2014 tog initiativet till att bilda VA-Fakta. Genom sitt engagemang i VA-Fakta har han verkat för bättre planering och ökade investeringar inom vatten- och avloppshantering. Han har också varit en drivande kraft för ökat samarbete mellan VA-aktörer – något som återspeglas av det faktum att VA-Fakta består av flera branschorganisationer.– Hampe har gjort värdefulla bidrag i utvecklandet av VA-Fakta till ett nätverk som baserat på fakta och sakkunskap verkar för att förbättra VA-infrastrukturen i Sverige, säger Jonny Hellman, vd för VVS-Fabrikanterna.

– Det är många personer och organisationer som jobbar hårt för att vi ska ha dricksvatten i kranarna och att avloppshanteringen ska fungera. De flesta av dem får sällan uppmärksamhet utanför sin arbetsplats, säger Joacim Nordh, vd för Svenska Rörgrossistföreningen. Genom VA-priset vill vi lyfta fram några av de här eldsjälarna lite extra.

Om VA-priset

VA-Fakta delar ut VA-priset för att belysa goda initiativ för en framtidssäker hantering av vatten- och avloppsnät. Många av VA-systemen i Sverige har eftersatt underhåll och behov av renovering. Det händer olyckor som läckor, rörbrott och att förorenat vatten blandas med dricksvatten nästan varje vecka någonstans i Sverige. Genom att belysa problemen men också belöna kreativa lösningar försöker VA-Fakta visa hur viktig vattenfrågan är. Priset går till en person, organisation eller företag som har uppmärksammat dricksvatten- och avloppshanteringen och tagit speciella initiativ för att förbättra Sveriges hantering av VA-infrastrukturen. Pristagaren presenteras i samband med FN-initiativet Världsvattendagen som inträffar den 22 mars varje år.

Om VAKA

Covid-pandemin och Rysslands invasion av Ukraina medförde ett ökat fokus och nya aspekter på samhällets sårbarhet och motståndskraft, utöver den typ av situationer som VA-huvudmännen har behövt hantera sedan tidigare för att säkra dricksvattenförsörjningen. Det gör VAKA:s uppgift ännu viktigare framöver.

I VAKA ingår personer från hela Sverige med kompetens inom bland annat dricksvattenproduktion, ledningsnät, miljö- och hälsoskydd, krisledning, säkerhet, räddningstjänst, smittskydd, geologi, laboratorieverksamhet och kriskommunikation.

VAKA har stor samlad erfarenhet av händelser med mikrobiologiska föroreningar, föroreningar i vattentäkter, stora läckor, förorenade ledningsnät, vattenbrist, översvämningar, ras och skred, höga flöden, strömavbrott samt andra olyckor/händelser som påverkat vattenförsörjningen.

Om VA-Fakta

VA-Fakta är ett branschnätverk som verkar för ökad kunskap om de stora renoveringsbehov som Sveriges vatten- och avloppsystem (VA) står inför. Bakom VA-Fakta står branschorganisationerna Maskinentreprenörerna, Svenska Rörgrossistföreningen och VVS-Fabrikanterna. Tillsammans representerar vi fler än 4 000 företag som har djup insyn i hur det står till med VA-systemen i Sverige.

Kontakt

Caroline Harrå
caroline@vvsfabrikanterna.se
070 270 71 80