Om oss

VVS-Fabrikanterna är VVS- och VA-industrins branschorganisation. Föreningen består av 100 ledande företag som marknadsför och säljer produkter och material på den svenska och internationella marknaden. 

VVS-Fabrikanterna företräder, tillvaratar och samordnar medlemmarnas gemensamma intressen. Vår målsättning är en väl fungerande VVS- och VA-marknad och att värna tillverkarens roll i värdekedjan.

Vi är en plattform där medlemmar, myndigheter och andra aktörer inom samhällsbyggnadssektorn kan söka aktuell och korrekt information om branschen.


Våra strategiområden

VVS-Fabrikanternas arbete genomsyras av tre huvudsakliga strategiområden; utveckla branschen, omvärld och hållbarhet.

Utveckla branschen har fokus på att synliggöra viktiga frågeställningar, verka för långsiktig kompetensutveckling och stimulera innovation.

Omvärld tar utgångspunkt i en samlad röst för branschen, samordna utlåtanden och remissvar samt fånga upp och paketera marknads-, konjunktur- och branschrapporter.

Hållbarhet utgår från de globala målen och våra prioriterade mål är att säkerställa tillgången till och hållbar förvaltning av vatten och sanitet, skapa hållbara byggnader och infrastruktur samt främja hållbar industrialisering och innovation.

Organisationens kärnvärden är delaktig, synlig och konkurrenskraftig. Alltid med medlemmarnas och branschens bästa i åtanke.


Våra viktigaste åtaganden

 • Agera talesperson och remissinstans gentemot myndigheter
 • Skapa en plattform för erfarenhetsutbyte/kunskapshubb
 • Driva samverkansgrupper
 • Arrangera utbildningar
 • Summera och bidra med statistik
 • Företräda medlemmarna i samhällsdebatten
 • Arrangera mässorna VA Tour Sweden och Fastighetsfokus VVS
 • Samverka och effektivisera för medlemmarna
 • Driva hållbarhetsfrågan samlat för våra medlemmar
 • Bidra till god affärsetik

Vi är aktiva inom följande samarbeten

 • RSK-Databasen - delägare
 • Nordbygg - arrangörsgrupp
 • ETIM Sverige - medlem och referensgrupp
 • SIS - medlem i TK 198 och TK 519
 • CEIR - svensk representant
 • Nätverket för material i kontakt med dricksvatten - medlem
 • BIM Alliance - medlem
 • SGBC - medlem
 • Byggmaterialindustrierna - medlem

Intressegrupper inom VVS-Fabrikanterna

Just nu har vi sju intressegrupper som drivs inom VVS-Fabrikanterna.

 • VA-gruppen
 • Gruppen för Små avlopp
 • Svensk Armaturindustri
 • Säker Vatten-gruppen
 • ROT- och hållbarhetsgruppen
 • Marknad och kommunikation
 • Medlemsnytta


Ett medlemskap i VVS-Fabrikanterna gör dig synlig, delaktig och konkurrenskraftig!