Etiska regler

För att efterleva målsättningen om god affärsed inom VVS-branschen arbetar VVS-Fabrikanternas Råd utefter Konkurrensverkets Vägledning för branschorganisationer,

Vägledningen handlar om vilka regler som gäller för samarbete mellan konkurrerande företag inom ramen för en branschorganisation och vänder sig till dem som arbetar inom, eller på ett företag som är medlem i en branschorganisation.

"Eftersom branschorganisationer utgör ett forum där konkurrerande företag möts finns en risk för samordning av företagens agerande på marknaden, som kan strida mot konkurrensreglerna. Det kan vara svårt att avgöra var gränsen går mellan tillåtet och otillåtet samarbete. Vägledning syftar att hjälpa till att identifiera samarbeten som kan vara otillåtna."

God Marknadsföringspraxis inom VVS- och VA-industrin

God Markandsföringspraxis är upprättat i samverkan mellan Svenska Rörgrossistföreningen och VVS-Fabrikanternas Råd. Dokumenten syftar till att i de fall företag inom branschen agerar gemensamt i marknadsföringsaktiviteter så skall total öppenhet råda när det gäller aktivitetens innehåll och ekonomi. Detta innebär bland annat att aktivitetens upplägg och beräknade kostnader görs kända i förväg och att en uppföljning redovisas efter aktivitetens genomförande. Företag i branschen förväntas uppträda och handla på ett sådant sätt att de utgör en respekterad del av svenskt näringsliv. Organisationernas medlemmar förväntas leva upp till spelreglerna för främjandet av en god marknadsföringskultur inom VA- och VVS-branschen

Dokumentet består av fyra delar;

  1. Presentation och bakgrund till dokumentet.
  2. ”Etiska riktlinjer för VA- och VVS branschen”. Syftar till att säkerställa att branschens aktörer uppträder och handlar på ett sådant sätt att den utgör en respekterad del av svenskt näringsliv.
  3. ”Principer för gemensamma marknadsföringsaktiviteter”. Tydliggör de överenskomna spelreglerna för gemensamma marknadsföringsaktiviteter. Ett viktigt exempel är fördelningen av kostnader, där branschen enats om att trycka på en helig princip - att gemensamma aktiviteter aldrig får drivas av vinstintressen gentemot övriga deltagande aktörer.
  4. Blankett ”Gemensamma marknadsföringsaktiviteter …”. Är ett verktyg att använda vid planeringen av alla gemensamma marknadsföringsaktiviteter.