Aktionsgrupp Små Avlopp

I Sverige finns närmare 950 000 små enskilda avlopp varav ca 700 000 har WC. 240 000 av dessa är direkt olagliga. För att minska miljöbelastningen av våra sjöar och hav måste utbytestakten av små avlopp öka rejält. Den tekniska livslängden för ett enskilt avlopp brukar beräknas till omkring 20 år, beroende olika förutsättningar. Med dagens låga utbytestakt ökar antal undermåliga avlopp istället för att minska.

Trots att vi har haft en lagstiftning sedan 1969 och att det finns färdiga tekniska lösningar har lite hänt. Nu krävs en politisk kraft och vilja för att bygga bort de allvarliga miljöproblem som de enskilda avloppen står för idag. VA-branschen och VVS-Fabrikanternas Råd startade därför 2009 ett initiativ under rubriken ”Aktionsgruppen Små Avlopp” som aktivt driver frågan om utbytestakten för att minska utsläppen i våra sjöar och hav

Aktionsgruppen agerar opinionsbildare och har aktivt jobbat för att öka kunskapen om situationen bland beslutsfattare och fastighetsägare. Gruppen har även agerat remissinstans gentemot myndigheter såsom Havs och Vattenmyndigheten, Socialdepartementet samt Boverket. Vidare har Aktiongruppen uppvaktat miljödepartemantet samt miljöministrar vid ett flertal tillfällen under åren.

Aktionsgruppens målsättning är att  lyfta utbytestakten från dagens drygt 21 000 avlopp per år (2009 ca 12000/år) till över 35 000 avlopp per år vilket är ett måste om vi skall uppnå en hållbar utveckling.

Bakom Aktionsgruppen Små Avlopp står VVS-Fabrikanternas Råd och Maskinentreprenörerna.