Kommunundersökning - Små avlopp

Kommunundersökningen 2019

Kommunundersökningen har genomförts sedan 2006 och sedan 2009 inom ramen för Aktionsgrupp Små Avlopp.

Frågeställningen har alltid varit densamma: Hur många tillstånd (inkl. anmälan) avseende enskilt avlopp (BDT samt WC+BDT) beviljades i er kommun/kommuner under 20XX?
(BDT = Bad-, disk- och tvättvatten)

I årets enkät svarade 94 procent av kommunerna vilket motsvarar ca 95 procent av alla små avlopp. Enkäten genomfördes under februari månad 2019. Resultatet visar att det under 2018 beviljades 20 890 tillstånd för att åtgärda gamla enskilda avlopp. De åtgärdade avloppen motsvarar 2,2 procent av beståndet och innebär att det skulle ta 45 år innan alla enskilda avlopp håller tillräcklig standard.

Statistiken redovisas på kommun- respektive länsnivå och återger åtgärdstakten i procent samt i år.

Söker du en specifik kommuns procentsats? Vänligen kontakta Caroline Harrå på VVS-Fabrikanternas Råd, caroline@vvsfabrikanterna.se


Fakta om enskilda avlopp

  • I Sverige finns närmare 950 000 enskilda avlopp. Av dessa är 700 000 wc-avlopp.
  • 240 000 av dessa saknar annan rening än slamavskiljning och har därmed, enligt miljöbalken varit olagliga sedan 1969.
  • En modern avloppsanläggning har en genomsnittlig teknisk livslängd på ca 20 år.
  • Det krävs en utbytestakt på minst 5 procent för att hålla alla anläggnigar med wc i gott skick.
  • Åtgärdstakten behöver under tioårsperiod ligga på 6,3 procent för att åtgärda de mest akuta anläggningarna.

Källa: SMED Rapport nr 166 2015, Havs- och vattenmyndigheten, Aktionsgrupp små avlopp.