Små avlopp

En fullt fungerande avloppsanläggning är ett avlopp som renar förorenat vatten från smittämnen och tar till vara på överskottet av näringsämnen på ett effektivt sätt. Ett icke fungerande avlopp riskerar att sprida smittämnen och bidrar till övergödning av våra sjöar, hav och vattendrag.

Hur ser det ut i Sverige?

I Sverige finns det närmare en miljon fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Fastigheternas avloppsrening sker istället i små avloppsanläggningar, så kallade enskilda avlopp. Cirka 700 000 fastigheter har wc-toalett kopplat till sin anläggning. Resterande har BDT-lösningar (bad, disk och tvätt), okänd eller ingen rening.

Enligt Havs- och vattenmyndigheten saknar närmare 240 000 av de små wc-avloppen annan rening än slamavskiljare och är därför olagliga enligt svensk miljölagstiftning som instiftades redan 1969. En lagstiftning som kom till för att skydda människors hälsa och vår miljö.

Med dagens åtgärdstakt på ca 2–3 % kommer det för Sveriges kommuner ta över 40 år att åtgärda alla dessa avlopp. Om man då tar i beaktande att en avloppsanläggning har en medellivslängd på 20 år (beroende på teknik) så behöver åtgärdstakten öka till minst 5 %.

Vi verkar för en hållbar åtgärdstakt

VVS-Fabrikanterna har sedan 2009 varit aktiva i att få till stånd en ökad och hållbar åtgärdstakt av Sveriges små avlopp. Detta sker bland annat genom ett samverkansprojekt kallat Aktionsgrupp Små Avlopp tillsammans med branschorganisationen Maskinentreprenörerna.

Arbetet har utgått från ett aktivt och målmedvetet opinionsarbete innefattande debattartiklar, årliga kommunundersökningar, uppvaktande av myndigheter och beslutsfattare i bland annat Almedalen.

Ett tiotal medlemsföretag är aktiva i att driva frågan om en hållbar åtgärdstakt.

Detta önskar vi

  • Obligatoriska avloppskontroller införs i hela landet för en effektivare tillsyn
  • Anläggare blir personcertifierade för en ökad konsumentrygghet och bättre installationer
  • Allmänna råden (HVMFS 2016:17) ersätts med en enhetlig och rättssäker lagstiftning      

Vägledning för prövning av små avlopp

På Havs- och Vattenmyndighetens hemsida finns en vägledning för prövning av små avlopp. Den är ett stöd för dig som arbetar med prövning av små avloppsanläggningar i kommunal verksamhet. Den är även användbar för dig som arbetar med regional tillsynsvägledning på länsstyrelse.

Vägledning för prövning av små avlopp >>

Tips till dig som är fastighetsägare:

  1. Ta reda på vad du har för avloppsanläggning. Om du har enskilt avlopp har du som fastighetsägare själv ansvar för att reningen håller en tillräcklig standard.
  2. Om du misstänker att standarden inte är tillräcklig. Ta kontakt med kommunen och fråga vilken skyddsnivå som gäller på din tomt.
  3. Om du behöver åtgärda ditt avlopp. Ta kontakt med en entreprenör som kan utföra förändringarna och ansök om lov för att åtgärda avloppet av kommunen. Genom att föregå kommunens inspektion undgår du tillsynsavgiften.