Stadgar, VVS-Fabrikanternas Råd

§ 1 Ändamål

VVS-Fabrikanternas Råd som är en branschförening för företag inom VVS- och VA-branschen har som ändamål att företräda och tillvarata medlemmarnas och branschens gemensamma intressen samt initiera och/eller delta i aktiviteter som utvecklar branschen.

Med uttrycket Förening i dessa stadgar avses VVS-Fabrikanternas Råd.

Föreningen har särskilt till ändamål

  • Att samla och organisera ledande aktörer som marknadsför och säljer material och system inom VVS- och VA-branschen.
  • Att aktivt sprida kännedom om VVS- och VA-branschen och dess betydelse i samhället.
  • Att verka för sund och hållbar teknisk utveckling inom branschen samt för att sunda, ändamålsenliga affärsprinciper tillämpas för god lönsamhet inom densamma.
  • Att verka för god affärsetik och moral.
  • Att verka för att tillräckliga ekonomiska resurser ställs till förfogande för utredningar, projekt och forskning av gemensamt branschintresse.
  • Att utgöra förhandlingspart med motsvarande organisationer inom branschens övriga led samt att gemensamt med dessa verka för branschens bästa.
  • Att vara remissinstans för olika myndigheter i för branschen vitala frågor.
  • Att ägna intresse åt miljöpolitiska, energipolitiska, näringspolitiska och allmänt konsumentorienterade branschfrågor.
  • Att hålla medlemmarna informerade i gemensamma branschfrågor.
  • Att driva branschgemensamma frågor på eget eller medlemmarnas initiativ.

§ 2 Föreningens organisation

Föreningens angelägenheter handhavs av fullmäktige och styrelsen, med säte i Stockholm. Föreningens löpande verksamhet skall skötas av en verkställande direktör (VD) och ett kansli placerat i Stockholm. VD skall vara ständigt adjungerad, föredragande och sekreterare i styrelsen och omhänderta den löpande verksamheten enligt av styrelsen utarbetad arbetsordning.

§ 3 Medlemskap

Medlemskap i Föreningen kan sökas av företag, som i sin verksamhet huvudsakligen bedriver tillverkning och marknadsföring av VVS/VA -material och VVS- och VA-produkter/system i Sverige och som skäligen kan antas komma att främja Föreningens ändamål. Även representant för utländsk fabrikant kan söka medlemskap.

Medlemskap kan inte beviljas företag som bedöms ha en verksamhet som inte lever upp till dessa stadgar eller vars verksamhet huvudsakligen hör hemma inom entreprenörs-, installatörs- eller grossistverksamhet.

För att en medlemsansökan ska kunna behandlas i föreningen ska företaget minst under de två föregående åren varit momsregistrerat i Sverige.

Ansökan om medlemskap inges till organisationens kansli, som skall delge styrelsen och samtliga medlemmar densamma för yttrande. Medlemskap får beviljas endast om ansökan ej avstyrkts av ombud, som representerar minst en tredjedel av sammanlagda antalet röster i föreningen.

§ 4 Medlemsavgifter

Föreningens verksamhet bedrivs väsentligen genom föreningens Servicebolag, VVS-Fabrikanternas Råds Service i Solna AB.

Medlemsavgifterna uttas på årsbasis och skall omprövas varje år. De beslutas och fastställs på fullmäktige.

Medlemsavgifterna utgörs dels av en årlig avgift till den ideella föreningen, dels av en fast och en rörlig serviceavgift till Servicebolaget.

Den rörliga avgiften = insatsen uttas på grundval av medlemmens omsättningssumma i Sverige för föregående kalenderår för VVS/VA - material och VVS- och VA-produkter/system.

Avgifterna skall erläggas vid anfordran.

Extraordinära avgifter kan tas ut efter beslut i fullmäktige med minst två tredjedelar av rösterna i föreningen.

§ 5 Medlems ansvar

Medlem i Föreningen är skyldig att följa Föreningens stadgar och lojalt tillämpa de i behörig ordning gemensamt fattade besluten.  Medlem rekommenderas att i sin affärsverksamhet i grunden tillämpa de av branschens överenskomna allmänna leveransbestämmelserna (AA VVS 09 eller senare utgåvor). Det står dock varje medlem fritt att i sina affärsförhandlingar överenskomma om tillägg och avvikelser från dessa allmänna leveransbestämmelser. 

§ 6 Uppsägning av medlemskap

Uppsägning till utträde skall vara skriftligen. Medlem som uppsagt sig har en uppsägningstid av minst ett år och innevarande år med skyldighet att betala medlemsavgift enligt följande:
År 0: Uppsägning senast 30 september, 100 % medlemsavgift
År 1: Medlemsföretaget betalar 100 % medlemsavgift
Sker inte uppsägningen före 30 september år 0 äger föreningen rätt att debitera full medlemsavgift även för år 2. Medlem, som sagt upp sig, är inte röstberättigad på fullmäktige.

Om medlem lämnar organisationen p.g.a. uppköp eller fusion gäller följande:

Om Fusion/uppköp sker mellan företag som är medlemmar i Rådet och detta sker juridiskt innan kvartal 4, dock senast den 30:e september, kommer endast avgift för medlemskap att erläggas av den sammanslagna medlemmen för kommande år. Om fusionen/uppköpet juridiskt sker efter kvartal 3, från 1:a oktober, skall full avgift för båda medlemmarna erläggas för kommande år.

Om fusion/uppköp sker mellan företag där bolagets huvudman blir en juridisk person som inte är medlem i föreningen, hanteras detta i enlighet med de regler som gäller för uppsägning av företag. Detta såvida inte den nya huvudmannen väljer att söka medlemskap och blir accepterad som medlem i föreningen. 

§ 7 Uteslutning av medlem

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar Föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål må av styrelsen uteslutas. Styrelsen skall inhämta yttrande från samtliga medlemmar. Uteslutning skall ske om mer än hälften av det avlämnade antalet röster så anser. Medlem som utesluts avgår ur Föreningen då beslut fattats. Vid uteslutning äger föreningen, i förekommande fall, rätt att driva in medlemsavgift enligt reglerna i § 6.

§ 8 Icke rätt till insats

Medlem som avgår eller utesluts äger icke rätt att återfå insats eller del i Föreningens tillgångar.

§ 9 Verksamhet

Föreningens verksamhet bedrivs väsentligen genom Föreningens Servicebolag.

Föreningens angelägenheter förvaltas av en styrelse bestående av ordförande jämte sex ordinarie ledamöter, vilka samtliga väljs på ordinarie fullmäktige för en tid av två år, intill dess ordinarie möte hållits andra året efter valet. Mandatperioderna skall fördelas så att hälften av ledamöternas mandatperiod är förskjuten ett år mot den andra hälften av ledamöterna så att en kontinuitet kan upprätthållas i styrelsearbetet. Inget hinder för omval föreligger. Styrelsens sammansättning bör vidare präglas av engagerade och kompetenta ledamöter och spegla medlemsstrukturen inom branschens bredd oberoende av företagsstorlek.

Styrelseledamot skall ha ett mandat och/eller anställning hos ett medlemsföretag. Utan mandat eller anställning upphör styrelseuppdraget omgående. Styrelseuppdrag är dock personligt och ersättare skall föreslås av valberedningen.

§ 10 När är styrelsen beslutsför

Styrelsen är beslutsför då fyra eller fler av dess ledamöter är närvarande. Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

§ 11 Föreningens firma

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller de styrelsen utser.

§ 12 Räkenskapsår

Räkenskapsår omfattar kalenderår.

§ 13 Redovisningshandlingar

Styrelsen skall senast före april månads utgång lämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

§ 14 Medlems rätt

Medlems rätt att delta i handhavandet av Föreningens angelägenheter utövas på fullmäktige. Medlem som formellt önskar ta upp fråga till behandling på fullmäktige skall skriftligen anmäla detta till kansliet minst tre veckor före mötet.

Medlemsföretag har under året alltid rätt att initiera frågor med kansliet och/eller styrelsen.
Under medlems invalsår har medlem ej tillträde till av föreningen ordnade marknadsaktiviteter.

§ 15 Val av revisorer

På ordinarie fullmäktige skall årligen väljas en revisor och en revisorsuppleant, samt en lekmannarevisor och en lekmannarevisorsuppleant för tiden intill dess ordinarie fullmäktige hållits under räkenskapsåret efter valet.

Revisorerna skall lämna sin revisionsberättelse senast fyra veckor före ordinarie fullmäktige.

§ 16 Valberedning

På ordinarie fullmäktige väljs en valberedning med två ordinarie ledamöter och två suppleanter för en period på två år. Ledamöternas mandatperioder skall vara förskjutna med ett år för att säkerställa kontinuitet i arbetet. Inget hinder för omval föreligger. Grunderna för valberedningens arbete är dessa stadgar, medlemsrevisorernas verksamhetsrevision samt medlemskontakter, m.m.

§ 17 Ordinarie och andra fullmäktige

Ordinarie fullmäktige skall hållas under årets andra kvartal. Normalt hålls även ett ytterligare fullmäktige och medlemsmöte under fjärde kvartalet.  Extra fullmäktige hålls då styrelsen finner sådant erforderligt eller då det påfordras av revisorerna eller minst 1/5 av samtliga röstberättigade.

Vid fullmäktige är var medlem, som icke uppsagt sig till utträde, röstberättigad med en röst.

Röstberättigad får vid fullmäktige låta sig företrädas genom fullmakt, som innehas av annan röstberättigad företrädare eller annat ombud. Ingen får på grund av fullmakt företräda mer än en medlem.

Styrelseledamöterna och revisorerna äger delta i fullmäktige och där rösta för den medlem de representerar.

Fullmäktige öppnas av styrelsens ordförande och vid förfall för denne av den som styrelsen därtill utsett.

Fullmäktige bör, förutom i Föreningens säte Stockholm, med viss frekvens förläggas till andra centrala orter med utgångspunkt från medlemmarnas geografiska spridning.

Kallelse till fullmäktige kan ske genom brev eller e-post. Kallelseåtgärden skall vara vidtagen senast tre veckor före fullmäktige.

§ 18 Ärenden på ordinarie fullmäktige
Vid ordinarie fullmäktige skall följande ärenden förekomma:

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare.
3. Fastställande och godkännande av röstlängd.
4. Val av två personer att jämte ordförande justera mötesprotokollet.
5. Fråga om sammanträdet utlysts i behörig ordning.
6. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelser om ekonomi och verksamhet
8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Beslut i anledning av Föreningens vinst- och förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter för det gångna räkenskapsåret
11. Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisorer.
12. Val av styrelseordföranden
13. Val av övriga styrelseledamöter
14. Val av revisorer och revisorsuppleanter
15. Val av valberedning
16. Val av ombud att företräda Föreningens samtliga aktier vid ordinarie bolagsstämma med VVS- Fabrikanternas Råds Service i Solna AB
17. Ev. inval av nya medlemmar i Föreningen
18. Ev. bestämmande av medlemsavgiftens storlek för nästkommande år.
19.  Övriga ärenden i behörig ordning anmälda till stämman.

§ 19 Föreningens upplösning

Vid Föreningens upplösning skall dess behållna tillgångar delas mellan medlemmarna. Återstoden skall delas mellan medlemmarna i förhållande till insatsens storlek samt med hänsyn till andra omständigheter som kan anses vara av betydelse.

§ 20 Ändring av stadgar

För ändring av dessa stadgar eller för upplösning av Föreningen fordras att beslut därom fattas på två på varandra följande fullmäktige mellan vilka förflutit minst en månad samt att det på det senare fullmäktige biträtts av minst 2/3 av de röstberättigade. För giltigt upplösningsbeslut skall därjämte minst ett av fullmäktige vara ordinarie.

§ 21 Tvist

Tvist mellan medlem av Föreningen och Föreningen skall avgöras genom förhandling med styrelsen eller av allmän domstol om förhandlingslösning inte kan nås.

Revideringar:

1981-11-05

1993-03-16

1999-11-22

2011-11-24

2013-05-22

2014-11-21