Utbildningar

Höstens utbildningsprogram - anmäl dig nu!

Kompetens är värdefullt - både för dig och företaget
Som branschorganisation har vi möjlighet att erbjuda våra medlemmar utbildningar till väldigt fördelaktiga priser. Ta chansen till kompetensutveckling för att stärka både dig själv och företaget du arbetar på. Samtliga utbildningar utgår från och är anpassade för just VVS- och VA-branschen. I höstens utbildningsprogram erbjuder vi ett brett utbud av utbildningar inom digital marknadsföring, GDPR, hållbarhet, avtalsjuridik med fokus på AA VVS 09 och Miljövarudeklaration för byggprodukter (EPD). Anmälan kan du göra redan nu!

Skicka gärna vidare denna inbjudan inom din organisation om det finns fler på företaget som är intresserade av att delta.

Kostnad:
När vi arrangerar våra utbildningar i grupp kan vi skapa ett mycket prisvärt upplägg. Ett företag betalar aldrig mer än 3000 kr totalt per utbildning, oavsett hur många som deltar.

- Person nummer 1: 1000 kr
- Person nummer 2-4: 500 kr/person
- 5 personer eller fler: 3000 kr

Anmälan
Anmälan görs per person via anmälningsformulär på medlemssidorna. Vill man anmäla ett stort antal personer som ska sitta tillsammans och endast behöver en länk går det bra att maila oss direkt på info@vvsfabrikanterna.se så löser vi det separat.


 

Digital marknadsföring - få koll på det senaste

Tillsammans med företaget Esatto har vi tagit fram en utbildning inom digital marknadsföring. Utbildningen är bred och vänder sig både till dig som arbetar med digital marknadsföring dagligen och behöver en uppdatering kring det senaste, och till dig som behöver tips på hur man kan tänka och vad man ska prioritera om man inte har en stor marknadsavdelning på företaget. Detta är ett bra tillfälle att få med sig enkla och konkreta tips på hur man kan arbeta med företagets varumärke.

Datum: 5 oktober
Tid: 13.00-16.00
Plats: Online via Teams, länk skickas till anmälda dagen innan
Utbildare: Fredrik Hildebrand, strateg inom kommunikation och varumärke och Andreas Ekström Cardsjö, digital analytiker, båda från företaget Esatto.
Pris: Person nummer 1: 1000 kr, person nummer 2-4: 500 kr/person, 5 personer eller fler: 3000 kr.

Utbildningen innehåller:

 • Vikten av digitala kanaler vid försäljning och i marknadsföringsmixen
 • Hur Pirat Metric kan hjälpa dig att sälja produkter och tjänster digitalt – en modell och ett sätt att tänka kring och förstå arbete i digitala kanaler
 • Ett varumärke som skapar förutsättningar
 • Hur är ni? Hur ser ni ut? Hur känns ni?
 • Digitala kanaler som genererar förfrågningar
 • Google, sociala medier, SEO, SEM – Hur funkar kanalerna och hur prioriterar man?
 • Ett löpande arbete som bygger relation
 • Egna kanaler – e-post, hemsida, inloggade lägen
 • Övning

Anmäl dig senast 21 september.

Logga in på medlemssidorna för att göra anmälan >>


 

GDPR - vad har hänt på fyra år?

Den nya förordningen trädde i kraft 2018 och nu har integritetsskyddsmyndigheterna börjat besluta om höga sanktionsavgifter. Kursen vänder sig till dig som behöver få en översiktlig introduktion vad avser de krav som ställs på företag och vad dessa kommer att innebära i praktiken.

Datum: 13 oktober
Tid: 8.45-12.00
Plats: Online via Teams, länk skickas till anmälda dagen innan
Utbildare: Advokaterna Roger Hellström och Magnus Tonell från Next Advokater
Pris: Person nummer 1: 1000 kr, person nummer 2-4: 500 kr/person, 5 personer eller fler: 3000 kr.

Utbildningen innehåller:

 • Det centrala innehållet i dataskyddsförordningen
 • Vad konsekvenserna kan bli om företaget inte uppfyller lagkraven
 • Principerna för behandling av personuppgifter, inkl registerföring.
 • Kartläggning och personuppgiftspolicys
 • Registrerades rättigheter, inkl. information till registrerade
 • Personuppgiftsbiträden och personuppgiftsbiträdesavtal
 • Incidenthantering och rapportering
 • Överföring av personuppgifter till tredje land och molntjänster
 • Tillsynsmyndigheter
 • Sanktioner

Anmäl dig senast 29 september.

Logga in på medlemssidorna för att göra anmälan >>


 

Hållbarhet - generell överblick utifrån branschen

Denna utbildning ger dig en generell överblick över viktiga och aktuella frågor inom hållbarhet, kopplade till bygg- och fastighetsbranschen.

Datum: 20 oktober
Tid: 13.00-16.00
Plats: Online via Teams, länk skickas till anmälda dagen innan
Utbildare: Per Löfgren, hållbarhetskonsult på TellUs21
Pris: Person nummer 1: 1000 kr, person nummer 2-4: 500 kr/person, 5 personer eller fler: 3000 kr.

Utbildningen innehåller:

1. Hur arbetar en aktör i branschen med hållbarhet

 • Att sätta ambition och de globala hållbarhetsmålen
 • Att ta fram en hållbarhetsstrategi
 • Att arbeta strukturerat med hållbarhet
 • Att identifiera och att hantera omvärldsrisker

2. Klimat

 • Byggsektorns klimatfärdplan
 • Lokala klimatfärdplaner
 • Ökade krav på klimatområdet – klimatdeklarationer och livscykelanalyser
 • Hållbara transporter
 • Klimatkrav i upphandling

3. Energiområdet

 • Hur ser dagens energikrav ut - PBL, BBR, certifieringssystemen
 • 2022-07-08
 • Kommande energikrav - EU-kommissionens revidering av direktiv 2010/31/EU om byggnaders
 • energiprestanda (EPBD), som ligger till grund för bland annat energihushållningsreglerna för nya
 • byggnader och energideklarationsreglerna.

4. Återvinning/cirkulärt

 • Att arbeta med återbruk - Centrum för cirkulärt byggande
 • Att arbeta med materialåtervinning - Avfallsriktlinjerna
 • Att arbeta med avfallsminimering

5. Materialval

 • Att miljöbedöma material och byggprodukter - BVB, BASTA, Sunda Hus
 • Att dokumentera byggprodukters miljöprestanda - Byggvarudeklarationer (e-BVD)
 • Att dokumentera byggprodukters klimatprestanda - EPD:er

6. Hållbarhetsredovisning

 • Översikt över kommande krav på redovisning av hållbarhetsinformation
  - TCFD, GRESB, GRI, EU-krav (Taxonomiförordningen, CSRD)

Anmäl dig senast 6 oktober.

Logga in på medlemssidorna för att göra anmälan >>


 

Avtalsjuridik med fokus på AA VVS 09

I samarbete med Landahl Advokatbyrå erbjuder vi en endagsutbildning i avtalsjuridik med fokus på AA VVS 09.

Utbildningen riktar sig i första hand till personer utan formell juristutbildning och syftar till att ge deltagarna en grundläggande inblick i och förståelse för hur köplagen och förekommande standardavtal fungerar och samverkar vid leverans av varor. Utbildningen behandlar i första hand standardavtalet AA VVS 09.

Utbildningen berör även de mer praktiska frågeställningar som uppkommer vid reklamationer och garantiansvar, avbeställningar, försenade leveranser och fel i varor m.m. Efter genomgången utbildning är syftet att deltagarna ska ha fått en inblick i och förståelse kring juridiken som reglerar köp av varor till byggindustrin.

Datum: 10 november
Tid: 8.30-16.00
Plats: Online via Teams, länk skickas till anmälda dagen innan
Kursledare: Peter Degerfeldt, advokat på Landahl Advokatbyrå
Pris: Person nummer 1: 1000 kr, person nummer 2-4: 500 kr/person, 5 personer eller fler: 3000 kr.

Anmäl dig senast 27 oktober.

Logga in på medlemssidorna för att göra anmälan >>


 

Miljövarudeklaration för byggprodukter (EPD)

Utbildningen innehåller:

 • Omvärldsspaning EPD:er, kundkrav och utvecklingen inom bygg
 • Klimatdeklarationer för byggnader, hur det påverkar VVS
 • Hur man skapar en EPD, vilken insats och kompetens behövs inom företaget
 • Hur skapar man EPD:er för många olika, men snarlika produkter, på ett effektivt sätt
 • Av vilka och när används EPD:er nu och hur ser framtiden ut

Datum: 24 november
Tid: 13.00-16.00
Plats: Online via Teams, länk skickas till anmälda dagen innan
Kursledare: Anna Pantze, Tyréns Sverige AB
Pris: Person nummer 1: 1000 kr, person nummer 2-4: 500 kr/person, 5 personer eller fler: 3000 kr.

Anmäl dig senast 10 november.

Logga in på medlemssidorna för att göra anmälan >>


 

Tidigare har vi erbjudit våra medlemmar prisvärda utbildningar inom:

 • Bedömningssystem
 • Certifieringssystem för byggnader
 • Miljövarudeklaration för byggprodukter (EPD)
 • Taxonomi
 • Lagen om offentlig upphandling

Har du tips på utbildningar som du som medlem skulle vilja ha? Hör av dig till oss så tittar vi vidare på det, maila info@vvsfabrikanterna.se