Vatten och avlopp

Vatten och avloppssystemet är den infrastruktur som svenskar anser viktigast för att ett samhälle ska fungera – viktigare än både elnätet, vägnätet och internet. Dessutom uppger nästan 7 av 10 att Va-systemet är en av de infrastrukturer som skulle påverka livet mest om det slutade att fungera.*

VA-frågan är ständigt aktuell

Inom VVS-Fabrikanterna bedrivs arbetet med VA-frågor på flera plan. En stor del av arbetet bedrivs tillsammans med de medlemmar som är engagerade i vår intressegrupp, VA-gruppen. Gruppen består av ett 30-tal ledande företag med produkter inom områden såsom pumpar, rör, gatugods, ventiler och brunnar.

Tillsammans verkar gruppen för att höja medvetandet om det stora underhållsunderskottet och att marknadsföra produkter och VA-lösningar via marknadsaktiviteter på våra egna mässor; VA-tour Sweden och Regionala VA-mässor.

Tydlig målsättning

Målsättningen är ett VA-nät som är hållbart och så effektivt som möjligt i fråga om miljö, hälsa, säkerhet, kvalitet och drift- och totalkostnader
*källa: VA-Fakta – ”Frågan som gick under jorden – medborgarundersökning 2018”

Snabbfakta om Sveriges vatten och avlopp

 • Det svenska VA-nätet byggdes i stor utsträckning ut på 60- och 70-talen.
 • VA-nätet har en total rörlängd på 194 000 km, cirka 5 varv runt jorden.
 • Det totala återanskaffningsvärdet är 7,2 – 9 miljarder kronor.
 • Dagens förnyelsetakt för vattenledningsnätet är 204 år. Motsvarande siffra för avloppsnätet är 217 år.
  Det innebär en förnyelsetakt på VA-nätet på ca 0,4% per år (både avlopp och vatten). Behövd förnyelsetakt är 0,6% för avloppsnätet respektive 0,7% för vattenledningar.
 • Den tekniska livslängden på VA-nätet är i storleksordningen 80 - 100 år.
 • För att hantera avloppsvattnet har vi i Sverige drygt 1 700 reningsverk.
 • I Sverige har vi nästan 1 750 vattenverk som förser oss med rent dricksvatten. Tillsammans producerar de nästan 900 miljarder liter dricksvatten per år.
 • Utläckaget i dricksvattennätet i Sverige är ca 25 procent i snitt. De kommuner som ligger i framkant och som aktivt bedrivit ett bra underhållsarbete har ett läckage i storleksordningen 5-7 procent.
 • I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn.

Källa: Svenskt Vatten, WSP-rapport "VA-skulden - en uppdaterad analys"

VA-Fakta

VA-Fakta är ett branschinitiativ som verkar för att öka kännedomen och kunskapen om det stora underhållsunderskottet i VA-systemen, som dagligen får konsekvenser för samhällsutvecklingen, samt att höja medvetandegraden kring vårt viktigaste livsmedel, vatten.

Genom att bidra med kunskap, förmedla de insikter som finns på VA-området, lyfta fram exempel på lösningar och skapa dialogytor där dricksvattenfrågan kan diskuteras, vill VA-Fakta verka för en långsiktig hållbar och säker vatten och avloppsförsörjning i hela landet.

De organisationer som står bakom VA-Fakta är Maskinentreprenörerna, Svenska Rörgrossistföreningen och VVS-Fabrikanternas Råd.

Läs mer på vafakta.se >>